वैधानिक इशारा !


 वैधानिक इशारा !

या ब्लॉग वरील लेखनाचे सर्व हक्क, श्री. श्रीपाद श्रीकांत रामदासी यांचे कडे राखून ठेवले आहेत. 

या ब्लॉग वरील लेखनाचा कोणत्याही प्रकारे विनापरवानगी पुनर्वापर केल्यास, कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 

या ब्लॉग वरील लेखनाबाबत कोणत्याही तक्रारी असल्यास, खालील ई-मेल वर कळवाव्यात. 

ई-मेल : shripadramdasi@gmail.com  

द्वारा :  श्रीपाद श्रीकांत रामदासी